THÔNG TIN TÀI KHOẢN


Revzone Yamaha Motor tuyển dụng 01 Marketing & Performance – Big Bikes tại TP. Hồ Chí Minh

Revzone Yamaha Motor tuyển 01 Marketing & Performance for Big Bikes tại TP. Hồ Chí Minh với nội dung mô tả công việc chi tiết như bên dưới. Hãy nhanh tay ứng tuyển để gia nhập Revzone Yamaha Motor ngay hôm nay! Xem ngay tại đây…

Revzone Yamaha Motor tuyển dụng 01 Marketing & Performance – Big Bikes tại TP. Hồ Chí Minh

Revzone Yamaha Motor tuyển dụng vị trí Marketing & Performance for Big Bikes tại TP. Hồ Chí Minh với nội dung mô tả công việc chi tiết như bên dưới. Hãy nhanh tay ứng tuyển để gia nhập Revzone Yamaha Motor nhé!

Vui lòng gửi hồ sơ và CV về: HCMNTRecruitment@yamaha-motor.com.vn hoặc qua trang tuyển dụng của Yamaha Motor Việt Nam.

Responsibilities:

Campaign Planning and Execution (60%)

 • Build up the digital media plan as a solution for the brands’ sales objective
 • Identify trends and insights, and optimize spend and performance based on the insights.

     – Collaborate with cross-functional teams to design, implement, and monitor marketing campaigns across various channels including social media, email, online advertising, and partnerships, to promote our products and digital content.

     – Budget Management: Assist in managing marketing budgets effectively, ensuring resources are allocated efficiently for optimal campaign results;

 • Work with vendors to find the solutions if there are issues on website and social channels.
 • Xây dựng kế hoạch Digital như đóng vai trò là giải pháp cho mục tiêu bán hàng
 • Xác định xu hướng và insight khách hàng, đồng thời tối ưu hóa ngân sách và hiệu suất dựa trên insight.

     – Làm việc với thành viên trong nhóm để thiết kế, triển khai và giám sát các chiến dịch tiếp thị trên nhiều kênh khác nhau như mạng xã hội, email, quảng cáo trực tuyến và quan hệ đối tác nhằm quảng bá sản phẩm và nội dung.

     – Quản lý ngân sách: Hỗ trợ quản lý ngân sách tiếp thị hiệu quả, đảm bảo nguồn lực được phân bổ hiệu quả để mang lại kết quả chiến dịch tối ưu;

 • Làm việc với các nhà cung cấp để tìm giải pháp nếu có vấn đề trên website và các kênh mạng xã hội.

Performance Analysis and Report (20%)

 • Utilize analytics tools to track and analyze the performance of marketing campaigns, providing insightful reports and recommendations for optimization to maximize user engagement and ROI;
 • Deep-diving into the data to find useful trends, analyse results and identify key insights
 • Create clear and concise performance reports, presenting findings, insights, and recommendations to stakeholders.
 • Market Research: Stay informed about industry trends, competitor activities, and emerging technologies to keep our offerings innovative and competitive;
 • Sử dụng các công cụ phân tích để theo dõi và phân tích hiệu suất của các chiến dịch tiếp thị, cung cấp các báo cáo và đề xuất nhằm tối đa hóa mức độ tương tác của người dùng và ROI;
 • Đi sâu vào dữ liệu để tìm ra các xu hướng, phân tích kết quả và xác định insight chủ đạo.
 • Lập báo cáo rõ ràng và ngắn gọn, trình bày những phát hiện, hiểu biết sâu sắc và đề xuất cho các bên liên quan.
 • Nghiên cứu thị trường: Luôn cập nhật về các xu hướng trong ngành, hoạt động của đối thủ cạnh tranh và các công nghệ mới nổi để giữ cho các sản phẩm/dịch luôn đổi mới và cạnh tranh;

Content Creation (20%)

 • Work closely with creative teams to develop compelling and relevant content, such as graphics, videos, and copy, that effectively communicates the value of our products and digital content offerings;
 • Hợp tác chặt chẽ với các nhóm sáng tạo để phát triển nội dung hấp dẫn và phù hợp, chẳng hạn như thiết kế, video nhằm truyền đạt hiệu quả giá trị của sản phẩm và dịch vụ thông qua nội dung digital.

Requirements:

 • Graduated from university.
 • At least 03 years proven experience in digital marketing field
 • Having experience in performance marketing for automobile/motorcycle industry is a plus 
 • Experience with B2C social media, Google Adwords and SEO/SEM.
 • Good at math, good memory and high responsibility
 • Fundamental understanding of ads platform, familiar with ads metrics (At least 2-year experience)
 • Strong time management skills and ability to be self-directed 
 • Collaborative team player with the ability to work cross-functionally

►  Benefits:

 • Working time: average 22 working days / month 
 • Time: 08:00 AM – 17:00 PM
 • Flexible working from home policy up to 10 days/month
 • Attractive salary, professional working environment
 • Compulsory insurance payment in accordance with the law on social insurance based on the entire basic salary.
 • Enjoy 24/7 accident insurance benefits
 • Support for foreign languages.
 • Tet bonus & annual achievement bonus
 • Participate in online & offline training courses to develop yourself
 • Annual travel with the Co…
 • Location: Yamaha Big bike- Floor 02 UOA Building, No 06  Tân Trào Street, Ward Tân Phú, District 7, HCM.

►  Application: 

 Candidates can apply directly or via email to one of the following address:

Application forms include: 

–   Cover letter in English;

–   Copy of ID card;

–   Copy of Certifications;

  Deadline:  31/03/2024

►   Notice:

Time and location for test and interview will be announced via email or phone number

– Only qualified candidates will be contacted.

– Company will check original certifications before interviewing.

Đăng ký lái thử
Kết nối với chúng tôi