THÔNG TIN TÀI KHOẢN


ĐẶT HÀNG / DANH SÁCH

đơn hàng #1045

Ngày tạo: 19/07/2024

Số lượng: 1

Đặt hàng thành công

957.000₫

đơn hàng #1043

Ngày tạo: 18/07/2024

Số lượng: 1

DO/DL tiếp nhận thông tin

270.720₫

đơn hàng #1035

Ngày tạo: 05/06/2024

Số lượng: 1

Thanh toán thất bại, vui lòng liên hệ Hotline: 0901335353 (Sài Gòn) hoặc 0911446153 (Hà Nội) để được hỗ trợ.

298.000₫

đơn hàng #1028

Ngày tạo: 02/06/2024

Số lượng: 1

Đặt hàng thành công

167.000₫

đơn hàng #1020

Ngày tạo: 19/05/2024

Số lượng: 1

DO/DL tiếp nhận thông tin

171.000₫

đơn hàng #1016

Ngày tạo: 27/04/2024

Số lượng: 1

Đặt hàng thành công

334.000₫

đơn hàng #1012

Ngày tạo: 25/03/2024

Số lượng: 1

Thanh toán thất bại, vui lòng liên hệ Hotline: 0901335353 (Sài Gòn) hoặc 0911446153 (Hà Nội) để được hỗ trợ.

167.000₫

đơn hàng #1004

Ngày tạo: 12/03/2024

Số lượng: 1

Thanh toán thất bại, vui lòng liên hệ Hotline: 0901335353 (Sài Gòn) hoặc 0911446153 (Hà Nội) để được hỗ trợ.

118.000₫

đơn hàng #1002

Ngày tạo: 12/03/2024

Số lượng: 1

Thanh toán thất bại, vui lòng liên hệ Hotline: 0901335353 (Sài Gòn) hoặc 0911446153 (Hà Nội) để được hỗ trợ.

118.000₫

đơn hàng #1000

Ngày tạo: 11/03/2024

Số lượng: 1

Thanh toán thất bại, vui lòng liên hệ Hotline: 0901335353 (Sài Gòn) hoặc 0911446153 (Hà Nội) để được hỗ trợ.

310.000₫

đơn hàng #998

Ngày tạo: 07/03/2024

Số lượng: 1

DO/DL tiếp nhận thông tin

167.000₫

đơn hàng #996

Ngày tạo: 07/03/2024

Số lượng: 1

Thanh toán thất bại, vui lòng liên hệ Hotline: 0901335353 (Sài Gòn) hoặc 0911446153 (Hà Nội) để được hỗ trợ.

167.000₫

đơn hàng #986

Ngày tạo: 28/02/2024

Số lượng: 1

DO/DL tiếp nhận thông tin

198.000₫

đơn hàng #980

Ngày tạo: 25/02/2024

Số lượng: 1

Đặt hàng thành công

957.000₫

đơn hàng #976

Ngày tạo: 06/02/2024

Số lượng: 2

Thanh toán thất bại, vui lòng liên hệ Hotline: 0901335353 (Sài Gòn) hoặc 0911446153 (Hà Nội) để được hỗ trợ.

820.000₫

đơn hàng #962

Ngày tạo: 19/01/2024

Số lượng: 1

Thanh toán thất bại, vui lòng liên hệ Hotline: 0901335353 (Sài Gòn) hoặc 0911446153 (Hà Nội) để được hỗ trợ.

247.000₫

đơn hàng #904

Ngày tạo: 30/12/2023

Số lượng: 1

Thanh toán thất bại, vui lòng liên hệ Hotline: 0901335353 (Sài Gòn) hoặc 0911446153 (Hà Nội) để được hỗ trợ.

424.800₫

đơn hàng #900

Ngày tạo: 28/12/2023

Số lượng: 1

Đặt hàng thành công

233.800₫

đơn hàng #892

Ngày tạo: 19/12/2023

Số lượng: 1

Thanh toán thất bại, vui lòng liên hệ Hotline: 0901335353 (Sài Gòn) hoặc 0911446153 (Hà Nội) để được hỗ trợ.

366.300₫

đơn hàng #890

Ngày tạo: 19/12/2023

Số lượng: 1

Thanh toán thất bại, vui lòng liên hệ Hotline: 0901335353 (Sài Gòn) hoặc 0911446153 (Hà Nội) để được hỗ trợ.

205.600₫

đơn hàng #880

Ngày tạo: 16/12/2023

Số lượng: 1

Đặt hàng thành công

366.300₫

đơn hàng #868

Ngày tạo: 15/12/2023

Số lượng: 1

Thanh toán thất bại, vui lòng liên hệ Hotline: 0901335353 (Sài Gòn) hoặc 0911446153 (Hà Nội) để được hỗ trợ.

222.300₫

đơn hàng #858

Ngày tạo: 15/12/2023

Số lượng: 1

Thanh toán thất bại, vui lòng liên hệ Hotline: 0901335353 (Sài Gòn) hoặc 0911446153 (Hà Nội) để được hỗ trợ.

324.000₫

đơn hàng #862

Ngày tạo: 15/12/2023

Số lượng: 1

Thanh toán thất bại, vui lòng liên hệ Hotline: 0901335353 (Sài Gòn) hoặc 0911446153 (Hà Nội) để được hỗ trợ.

324.000₫

đơn hàng #860

Ngày tạo: 15/12/2023

Số lượng: 1

Thanh toán thất bại, vui lòng liên hệ Hotline: 0901335353 (Sài Gòn) hoặc 0911446153 (Hà Nội) để được hỗ trợ.

324.000₫

đơn hàng #864

Ngày tạo: 15/12/2023

Số lượng: 1

Thanh toán thất bại, vui lòng liên hệ Hotline: 0901335353 (Sài Gòn) hoặc 0911446153 (Hà Nội) để được hỗ trợ.

324.000₫

đơn hàng #856

Ngày tạo: 15/12/2023

Số lượng: 1

Thanh toán thất bại, vui lòng liên hệ Hotline: 0901335353 (Sài Gòn) hoặc 0911446153 (Hà Nội) để được hỗ trợ.

324.000₫

đơn hàng #866

Ngày tạo: 15/12/2023

Số lượng: 1

Đặt hàng thành công

324.000₫

đơn hàng #844

Ngày tạo: 08/12/2023

Số lượng: 1

Đặt hàng thành công

765.600₫

đơn hàng #842

Ngày tạo: 08/12/2023

Số lượng: 1

Thanh toán thất bại, vui lòng liên hệ Hotline: 0901335353 (Sài Gòn) hoặc 0911446153 (Hà Nội) để được hỗ trợ.

222.300₫

đơn hàng #840

Ngày tạo: 06/12/2023

Số lượng: 1

Đặt hàng thành công

109.900₫

đơn hàng #836

Ngày tạo: 06/12/2023

Số lượng: 1

Đặt hàng thành công

109.900₫

đơn hàng #834

Ngày tạo: 06/12/2023

Số lượng: 1

Đặt hàng thành công

109.900₫

đơn hàng #832

Ngày tạo: 06/12/2023

Số lượng: 1

Đặt hàng thành công

205.600₫

đơn hàng #828

Ngày tạo: 04/12/2023

Số lượng: 1

DO/DL tiếp nhận thông tin

1.189.000₫

đơn hàng #826

Ngày tạo: 04/12/2023

Số lượng: 1

Thanh toán thất bại, vui lòng liên hệ Hotline: 0901335353 (Sài Gòn) hoặc 0911446153 (Hà Nội) để được hỗ trợ.

1.189.000₫

đơn hàng #810

Ngày tạo: 03/12/2023

Số lượng: 2

Thanh toán thất bại, vui lòng liên hệ Hotline: 0901335353 (Sài Gòn) hoặc 0911446153 (Hà Nội) để được hỗ trợ.

229.600₫

đơn hàng #796

Ngày tạo: 30/11/2023

Số lượng: 1

DO/DL tiếp nhận thông tin

109.900₫

đơn hàng #794

Ngày tạo: 30/11/2023

Số lượng: 1

Đặt hàng thành công

666.900₫

đơn hàng #778

Ngày tạo: 25/11/2023

Số lượng: 1

DO/DL tiếp nhận thông tin

109.900₫

đơn hàng #776

Ngày tạo: 25/11/2023

Số lượng: 1

Thanh toán thất bại, vui lòng liên hệ Hotline: 0901335353 (Sài Gòn) hoặc 0911446153 (Hà Nội) để được hỗ trợ.

119.700₫

đơn hàng #762

Ngày tạo: 24/11/2023

Số lượng: 1

Đặt hàng thành công

109.900₫

đơn hàng #747

Ngày tạo: 23/11/2023

Số lượng: 1

Thanh toán thất bại, vui lòng liên hệ Hotline: 0901335353 (Sài Gòn) hoặc 0911446153 (Hà Nội) để được hỗ trợ.

765.600₫

đơn hàng #743

Ngày tạo: 23/11/2023

Số lượng: 1

Đặt hàng thành công

1.189.000₫

đơn hàng #741

Ngày tạo: 23/11/2023

Số lượng: 2

DO/DL tiếp nhận thông tin

340.400₫

đơn hàng #739

Ngày tạo: 23/11/2023

Số lượng: 2

Đặt hàng thành công

340.400₫

đơn hàng #731

Ngày tạo: 22/11/2023

Số lượng: 1

Thanh toán thất bại, vui lòng liên hệ Hotline: 0901335353 (Sài Gòn) hoặc 0911446153 (Hà Nội) để được hỗ trợ.

205.600₫

đơn hàng #719

Ngày tạo: 21/11/2023

Số lượng: 1

Thanh toán thất bại, vui lòng liên hệ Hotline: 0901335353 (Sài Gòn) hoặc 0911446153 (Hà Nội) để được hỗ trợ.

119.700₫

đơn hàng #701

Ngày tạo: 18/11/2023

Số lượng: 4

Đặt hàng thành công

709.800₫

đơn hàng #695

Ngày tạo: 13/11/2023

Số lượng: 1

Đặt hàng thành công

299.200₫

đơn hàng #693

Ngày tạo: 13/11/2023

Số lượng: 2

Đặt hàng thành công

471.100₫

đơn hàng #689

Ngày tạo: 09/11/2023

Số lượng: 2

Thanh toán thất bại, vui lòng liên hệ Hotline: 0901335353 (Sài Gòn) hoặc 0911446153 (Hà Nội) để được hỗ trợ.

471.100₫

đơn hàng #685

Ngày tạo: 31/10/2023

Số lượng: 1

Đặt hàng thành công

338.400₫

đơn hàng #683

Ngày tạo: 31/10/2023

Số lượng: 1

Đặt hàng thành công

338.400₫

đơn hàng #681

Ngày tạo: 29/10/2023

Số lượng: 1

DO/DL tiếp nhận thông tin

116.900₫

đơn hàng #673

Ngày tạo: 20/10/2023

Số lượng: 1

Thanh toán thất bại, vui lòng liên hệ Hotline: 0901335353 (Sài Gòn) hoặc 0911446153 (Hà Nội) để được hỗ trợ.

165.000₫

đơn hàng #671

Ngày tạo: 20/10/2023

Số lượng: 1

Thanh toán thất bại, vui lòng liên hệ Hotline: 0901335353 (Sài Gòn) hoặc 0911446153 (Hà Nội) để được hỗ trợ.

253.800₫

đơn hàng #663

Ngày tạo: 16/10/2023

Số lượng: 1

Thanh toán thất bại, vui lòng liên hệ Hotline: 0901335353 (Sài Gòn) hoặc 0911446153 (Hà Nội) để được hỗ trợ.

119.700₫

đơn hàng #665

Ngày tạo: 16/10/2023

Số lượng: 1

DO/DL tiếp nhận thông tin

119.700₫

đơn hàng #661

Ngày tạo: 16/10/2023

Số lượng: 1

Đặt hàng thành công

223.500₫

đơn hàng #659

Ngày tạo: 16/10/2023

Số lượng: 2

Thanh toán thất bại, vui lòng liên hệ Hotline: 0901335353 (Sài Gòn) hoặc 0911446153 (Hà Nội) để được hỗ trợ.

989.100₫

đơn hàng #657

Ngày tạo: 16/10/2023

Số lượng: 2

Đặt hàng thành công

473.200₫

đơn hàng #653

Ngày tạo: 13/10/2023

Số lượng: 2

Đặt hàng thành công

989.100₫

đơn hàng #649

Ngày tạo: 11/10/2023

Số lượng: 1

DO/DL tiếp nhận thông tin

411.200₫

đơn hàng #647

Ngày tạo: 10/10/2023

Số lượng: 2

DO/DL tiếp nhận thông tin

623.200₫

đơn hàng #645

Ngày tạo: 09/10/2023

Số lượng: 1

DO/DL tiếp nhận thông tin

116.900₫

đơn hàng #643

Ngày tạo: 09/10/2023

Số lượng: 8

Đặt hàng thành công

3.087.000₫

đơn hàng #631

Ngày tạo: 04/10/2023

Số lượng: 1

Đặt hàng thành công

116.900₫

đơn hàng #629

Ngày tạo: 02/10/2023

Số lượng: 1

Đặt hàng thành công

125.300₫

đơn hàng #625

Ngày tạo: 21/09/2023

Số lượng: 1

DO/DL tiếp nhận thông tin

492.300₫

đơn hàng #623

Ngày tạo: 19/09/2023

Số lượng: 1

Đặt hàng thành công

175.000₫

đơn hàng #621

Ngày tạo: 18/09/2023

Số lượng: 1

DO/DL tiếp nhận thông tin

765.600₫

đơn hàng #617

Ngày tạo: 17/09/2023

Số lượng: 3

DO/DL tiếp nhận thông tin

356.300₫

đơn hàng #611

Ngày tạo: 13/09/2023

Số lượng: 1

Đặt hàng thành công

3.143.000₫

đơn hàng #607

Ngày tạo: 08/09/2023

Số lượng: 1

Đặt hàng thành công

116.900₫

đơn hàng #605

Ngày tạo: 05/09/2023

Số lượng: 1

Thanh toán thất bại, vui lòng liên hệ Hotline: 0901335353 (Sài Gòn) hoặc 0911446153 (Hà Nội) để được hỗ trợ.

116.900₫

đơn hàng #603

Ngày tạo: 05/09/2023

Số lượng: 1

Thanh toán thất bại, vui lòng liên hệ Hotline: 0901335353 (Sài Gòn) hoặc 0911446153 (Hà Nội) để được hỗ trợ.

424.800₫

đơn hàng #601

Ngày tạo: 05/09/2023

Số lượng: 1

Thanh toán thất bại, vui lòng liên hệ Hotline: 0901335353 (Sài Gòn) hoặc 0911446153 (Hà Nội) để được hỗ trợ.

6.443.000₫

đơn hàng #595

Ngày tạo: 29/08/2023

Số lượng: 1

Đặt hàng thành công

366.300₫

đơn hàng #593

Ngày tạo: 29/08/2023

Số lượng: 1

Thanh toán thất bại, vui lòng liên hệ Hotline: 0901335353 (Sài Gòn) hoặc 0911446153 (Hà Nội) để được hỗ trợ.

366.300₫

đơn hàng #591

Ngày tạo: 25/08/2023

Số lượng: 1

Thanh toán thất bại, vui lòng liên hệ Hotline: 0901335353 (Sài Gòn) hoặc 0911446153 (Hà Nội) để được hỗ trợ.

223.500₫

đơn hàng #589

Ngày tạo: 25/08/2023

Số lượng: 1

Đặt hàng thành công

223.500₫

đơn hàng #588

Ngày tạo: 25/08/2023

Số lượng: 1

Đặt hàng thành công

252.000₫

đơn hàng #576

Ngày tạo: 11/08/2023

Số lượng: 1

Thanh toán thất bại, vui lòng liên hệ Hotline: 0901335353 (Sài Gòn) hoặc 0911446153 (Hà Nội) để được hỗ trợ.

389.000₫

đơn hàng #574

Ngày tạo: 11/08/2023

Số lượng: 1

Thanh toán thất bại, vui lòng liên hệ Hotline: 0901335353 (Sài Gòn) hoặc 0911446153 (Hà Nội) để được hỗ trợ.

389.000₫

đơn hàng #570

Ngày tạo: 10/08/2023

Số lượng: 1

Thanh toán thất bại, vui lòng liên hệ Hotline: 0901335353 (Sài Gòn) hoặc 0911446153 (Hà Nội) để được hỗ trợ.

6.443.000₫

đơn hàng #568

Ngày tạo: 01/08/2023

Số lượng: 1

Đặt hàng thành công

310.000₫

đơn hàng #556

Ngày tạo: 28/07/2023

Số lượng: 1

Thanh toán thất bại, vui lòng liên hệ Hotline: 0901335353 (Sài Gòn) hoặc 0911446153 (Hà Nội) để được hỗ trợ.

223.500₫

đơn hàng #558

Ngày tạo: 28/07/2023

Số lượng: 1

Thanh toán thất bại, vui lòng liên hệ Hotline: 0901335353 (Sài Gòn) hoặc 0911446153 (Hà Nội) để được hỗ trợ.

223.500₫

đơn hàng #554

Ngày tạo: 28/07/2023

Số lượng: 2

DO/DL tiếp nhận thông tin

418.900₫

đơn hàng #552

Ngày tạo: 28/07/2023

Số lượng: 1

Thanh toán thất bại, vui lòng liên hệ Hotline: 0901335353 (Sài Gòn) hoặc 0911446153 (Hà Nội) để được hỗ trợ.

223.500₫

đơn hàng #550

Ngày tạo: 28/07/2023

Số lượng: 1

Thanh toán thất bại, vui lòng liên hệ Hotline: 0901335353 (Sài Gòn) hoặc 0911446153 (Hà Nội) để được hỗ trợ.

223.500₫

đơn hàng #548

Ngày tạo: 28/07/2023

Số lượng: 1

Đặt hàng thành công

223.500₫

đơn hàng #542

Ngày tạo: 21/07/2023

Số lượng: 1

Đặt hàng thành công

119.700₫

đơn hàng #540

Ngày tạo: 20/07/2023

Số lượng: 1

Thanh toán thất bại, vui lòng liên hệ Hotline: 0901335353 (Sài Gòn) hoặc 0911446153 (Hà Nội) để được hỗ trợ.

424.800₫

đơn hàng #538

Ngày tạo: 19/07/2023

Số lượng: 1

Thanh toán thất bại, vui lòng liên hệ Hotline: 0901335353 (Sài Gòn) hoặc 0911446153 (Hà Nội) để được hỗ trợ.

116.900₫

đơn hàng #536

Ngày tạo: 19/07/2023

Số lượng: 1

Thanh toán thất bại, vui lòng liên hệ Hotline: 0901335353 (Sài Gòn) hoặc 0911446153 (Hà Nội) để được hỗ trợ.

116.900₫

đơn hàng #534

Ngày tạo: 16/07/2023

Số lượng: 1

Thanh toán thất bại, vui lòng liên hệ Hotline: 0901335353 (Sài Gòn) hoặc 0911446153 (Hà Nội) để được hỗ trợ.

765.600₫

đơn hàng #532

Ngày tạo: 14/07/2023

Số lượng: 1

Đặt hàng thành công

291.750₫

đơn hàng #530

Ngày tạo: 12/07/2023

Số lượng: 1

DO/DL tiếp nhận thông tin

492.300₫

Kết nối với chúng tôi