THÔNG TIN TÀI KHOẢN


ĐẶT HÀNG / DANH SÁCH

đơn hàng #410

Ngày tạo: 15/01/2023

Số lượng: 1

DO/DL tiếp nhận thông tin

273.000₫

đơn hàng #408

Ngày tạo: 12/01/2023

Số lượng: 1

Thanh toán thất bại

167.000₫

đơn hàng #396

Ngày tạo: 22/12/2022

Số lượng: 1

Đặt hàng thành công

3.143.000₫

đơn hàng #392

Ngày tạo: 22/12/2022

Số lượng: 1

Thanh toán thất bại

136.800₫

đơn hàng #394

Ngày tạo: 22/12/2022

Số lượng: 1

Đặt hàng thành công

136.800₫

đơn hàng #390

Ngày tạo: 21/12/2022

Số lượng: 1

DO/DL tiếp nhận thông tin

765.600₫

đơn hàng #382

Ngày tạo: 13/12/2022

Số lượng: 1

Đặt hàng thành công

205.600₫

đơn hàng #376

Ngày tạo: 08/12/2022

Số lượng: 1

Đặt hàng thành công

325.600₫

đơn hàng #374

Ngày tạo: 07/12/2022

Số lượng: 1

Thanh toán thất bại

133.600₫

đơn hàng #372

Ngày tạo: 07/12/2022

Số lượng: 2

Thanh toán thất bại

899.200₫

đơn hàng #370

Ngày tạo: 01/12/2022

Số lượng: 1

Đặt hàng thành công

367.200₫

đơn hàng #368

Ngày tạo: 30/11/2022

Số lượng: 1

Thanh toán thất bại

128.000₫

đơn hàng #358

Ngày tạo: 06/11/2022

Số lượng: 1

Đặt hàng thành công

325.600₫

đơn hàng #356

Ngày tạo: 06/11/2022

Số lượng: 1

Đặt hàng thành công

136.800₫

đơn hàng #354

Ngày tạo: 03/11/2022

Số lượng: 1

Chưa thanh toán

299.200₫

đơn hàng #352

Ngày tạo: 02/11/2022

Số lượng: 1

Chưa thanh toán

367.200₫

đơn hàng #350

Ngày tạo: 27/10/2022

Số lượng: 2

Đặt hàng thành công

486.400₫

đơn hàng #348

Ngày tạo: 25/10/2022

Số lượng: 1

Chưa thanh toán

324.000₫

đơn hàng #344

Ngày tạo: 17/10/2022

Số lượng: 1

Chưa thanh toán

248.000₫

đơn hàng #342

Ngày tạo: 17/10/2022

Số lượng: 2

Đặt hàng thành công

467.200₫

đơn hàng #336

Ngày tạo: 15/10/2022

Số lượng: 1

DO/DL tiếp nhận thông tin

367.200₫

đơn hàng #334

Ngày tạo: 15/10/2022

Số lượng: 1

Chưa thanh toán

367.200₫

đơn hàng #330

Ngày tạo: 13/10/2022

Số lượng: 1

Chưa thanh toán

377.600₫

đơn hàng #328

Ngày tạo: 12/10/2022

Số lượng: 3

Đặt hàng thành công

692.800₫

đơn hàng #326

Ngày tạo: 12/10/2022

Số lượng: 2

Thanh toán thất bại

467.200₫

đơn hàng #322

Ngày tạo: 11/10/2022

Số lượng: 1

Thanh toán thất bại

299.200₫

đơn hàng #320

Ngày tạo: 05/10/2022

Số lượng: 1

Chưa thanh toán

248.000₫

đơn hàng #318

Ngày tạo: 03/10/2022

Số lượng: 1

DO/DL tiếp nhận thông tin

238.400₫

đơn hàng #312

Ngày tạo: 30/09/2022

Số lượng: 1

DO/DL tiếp nhận thông tin

324.000₫

đơn hàng #310

Ngày tạo: 28/09/2022

Số lượng: 2

DO/DL tiếp nhận thông tin

863.600₫

đơn hàng #308

Ngày tạo: 23/09/2022

Số lượng: 1

DO/DL tiếp nhận thông tin

238.400₫

đơn hàng #306

Ngày tạo: 23/09/2022

Số lượng: 1

DO/DL tiếp nhận thông tin

133.600₫

đơn hàng #304

Ngày tạo: 23/09/2022

Số lượng: 1

Đặt hàng thành công

271.200₫

đơn hàng #302

Ngày tạo: 23/09/2022

Số lượng: 1

Đặt hàng thành công

311.200₫

đơn hàng #300

Ngày tạo: 23/09/2022

Số lượng: 1

Đặt hàng thành công

238.400₫

đơn hàng #298

Ngày tạo: 23/09/2022

Số lượng: 1

DO/DL tiếp nhận thông tin

259.200₫

đơn hàng #296

Ngày tạo: 23/09/2022

Số lượng: 1

DO/DL tiếp nhận thông tin

238.400₫

đơn hàng #294

Ngày tạo: 23/09/2022

Số lượng: 1

DO/DL tiếp nhận thông tin

238.400₫

đơn hàng #290

Ngày tạo: 23/09/2022

Số lượng: 1

DO/DL tiếp nhận thông tin

133.600₫

đơn hàng #288

Ngày tạo: 22/09/2022

Số lượng: 1

DO/DL tiếp nhận thông tin

311.200₫

Kết nối với chúng tôi